انتصابات

  • مهندس طالبی : عضو هیات مدیره
  • دکتر همتی : عضو موظف هیات مدیره
  • مهندس موسوی : مدیر امور اداری و منابع انسانی