سرمایه گذاریهای شرکت سیمان شمال

شركت سرمایەپذیر سهام درصد
شرکت سیمان فیروزكوه 79،600،000 19.9
شرکت سیمان مازندران 52،069،053 19
شرکت سیمان غرب 30،623،789 10.2
شرکت سیمان داراب 42،225،597 4.7
شرکت سیمان قائن 2،365،934 4.45
شرکت سیمان آرتا اردبیل 6،174،000 4.41
شرکت سیمان شرق 9،962،683 0.91
شرکت سیمان تهران 155،843 0.17
شرکت سرمایەگذاری گروه توسعەملی 7،696،299 0.14
شرکت سرمایەگذاری صنعت و معدن 277،333 0.02
شرکت سیمان فارس خوزستان 124،312 0
شرکت سیمان كرمان 1،814 0