سهامداران اصلی و عمده شرکت سیمان شمال

سهامداران اصلی و عمده شرکت سیمان شمال در تاریخ 01/05/96 بشرح جدول ذیل می باشد.

ردیف نام سهامدار تعداد سهام درصد
1 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) 541,639,891 65.5
2 شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) 46,574,581 5,94
3 شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان 43,070,000 5,12
4 شرکت سهامی بیمه ایران 15,711,529 1,9
5 آقای فریبرز مقیمی 15,086,606 1,77
6 شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) 12,145,016 1,47
7 شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری 9,258,240 1,12
8 سایر سهامداران 143,429,007 18,21
جمع کل   826,977,870 100