مدیران شرکت

     
سمت نام و نام خانوادگی عکس
مدیرعامل و عضو هیات مدیره علی اکبر صفریان نودهی
معاون بازرگانی و عضو موظف هیات مدیره عباس طالبی
معاونت برنامه ریزی راهبردی و عضو هیئت مدیره دکتر همتی
مدیر کارخانه سام بیرانوند
معاون کارخانه احمد جودکی
معاونت مالی و اداری امیر علی کمالی نژاد  
مدیر امور حقوقی کارن روحانی
مدیر امور حراست حبیب الله باجلانی
مدیر اداری و منابع انسانی محمد مهدی علیزاده  
مدیر امور خرید قاسم نجفی
مدیر بازاریابی و فروش کیانا وثوقی  
رئیس دفتر مدیر عامل احمد مقرب
مدیر روابط عمومی امامقلی اکبری نودهی