مدیران شرکت

     
سمت نام و نام خانوادگی عکس
مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره علی اکبر صفریان نودهی
معاون بازرگانی و عضو موظف هیات مدیره عباس طالبی
معاونت برنامه ریزی راهبردی و عضو هیئت مدیره محمد همتی
معاون اجرایی (مدیر کارخانه) سام بیرانوند
معاون کارخانه - -
معاونت مالی و سرمایه گذاری عمار گودرزی  
مشاور حقوقی کارن روحانی
سرپرست امور حراست حبیب الله باجلانی
مدیر اداری و منابع انسانی عبدالحمید اکبرآبادی
مدیر امور خرید قاسم نجفی
مدیر بازاریابی و فروش کیانا وثوقی
رئیس دفتر مدیر عامل احمد مقرب
مدیر روابط عمومی امامقلی اکبری نودهی