نیروی انسانی

«نیروی انسانی اصلی ترین منبع هر سازمان است»

در امور اداری و منابع انسانی:

ایجاد امنیت شغلی، بکارگیری موثر و کارآمد کارکنان، آرامش روانی و افزایش رضایتمندی کارکنان از طریق توجه به مسایل معیشتی و تامین امکانات رفاهی و خدماتی از برنامه های جدی و اهداف و سیاست های راهبردی شرکت سیمان شمال است.

عمده فعالیتهای امور اداری و منابع انسانی در سال 95:

ردیف نام واحد تعداد كاركنان ابتداي سال 95 تعداد كاركنان انتهاي سال 95
1 حوزه دفتر مديريت عامل 4 4
2 مشاورين 3 4
3 حوزه دفتر مدير كارخانه 4 4
4 حوزه معاونت بازرگاني(خريد-فروش و بازاريابي) 24 21
5 حوزه معاونت برنامه ريزي و توسعه راهبردي 0 2
6 امور مكانيك 88 84
7 امور تولید 78 79
8 امور دفتر فني 21 19
9 امور برق و الكترونيك 35 34
10 انرژی و بهره وری 0 0
11 امور آزمایشگاه و کنترل کیفیت 17 16
12 حوزه معادن 13 14
13 اداره انبارها 17 17
14 امور روابط عمومي 0 2
15 امور برنامه ريزي و مهندسي صنايع 2 3
16 امور اداری و منابع انسانی 32 27
17 امور حقوقي و قراردادها 4 2
18 امور حراست 26 26
19 امور مالی 14 13
20 حسابرسی داخلی 0 0
21 صادرات 0 0
22 كاركنان مامور به خارج از سازمان 1 4
جمع   383 375
 
  • در ادامه تطبیق و متناسب سازی حقوق و مزایای کارکنان، رتبه تعداد 20 نفر از کارکنان اعطا گردید.
  • بمنظور یکسان سازی حقوق کارکنان، چارت سازمانی نزدیک 95% پیشرفت داشته است.
  • با پیگیریهای صورت گرفته تعداد 6 نفر از پرسنل با طرح مشاغل سخت و زیان آور به افتخار بازنشستگی نایل گردیده اند.
  • کلیه مطالبات کارکنان اعم از حقوق، پاداش، بن های کارگری و سایر مزایا پرداخت شده است.
  • با نظارت بیشتر واحد ایمنی حوادث کاهش چشمگیری داشته است.
  • در سال 95 با توجه به کنترل هزینه و بودجه، میزان 1508 نفرساعت آموزش جهت کارکنان کارخانه و پرسنل پیمانکاران برگزار گردیده است که مهمترین آن برگزاری دوره های ایمنی تخصصی واحدها و محیط زیست بوده است.