هیات مدیره سیمان شمال

آقای علی اکبر صفریان نودهی

آقای علی اکبر صفریان نودهی

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
گروه صنایع سیمان کرمان

آقای مجید بهرامی

آقای مجید بهرامی

رئیس هیات مدیره
گروه توسعه مالی مهر آیندگان

آقای مجید امدادی

آقای مجید امدادی

عضو هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

آقای عباس طالبی

آقای عباس طالبی

عضو موظف هیات مدیره
شركت سیمان مازندران

آقای محمد همتی

آقای محمد همتی

عضو موظف هيأت مديره
شركت سیمان فیروزكوه