هیات مدیره سیمان شمال

آقای علی اکبر صفریان نودهی

آقای علی اکبر صفریان نودهی

مدیرعامل و عضوهیات مدیره
گروه صنایع سیمان کرمان

آقای حیدر اسكندرپور

آقای حیدر اسكندرپور

رئیس هیات مدیره
شركت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

آقای غلامرضا مثنوی

آقای غلامرضا مثنوی

نایب رئیس هیات مدیره
گروه مالی بانك مسكن

آقای عباس طالبی

آقای عباس طالبی

عضو موظف هیات مدیره
شركت سیمان مازندران

آقای محمد همتی

آقای محمد همتی

عضو موظف هيأت مديره
شركت سیمان فیروزكوه